Политика на фирмата

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

Ръководството, в лицето на Управителите, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на Дружеството зависят от доверието и благополучието на всички заинтересовани страни.

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА „ПЕТРОМАКС СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ЗАПАЗВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ПОЗИЦИ ИЗВЪН РЕГИОНА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ЧРЕЗ ПРЕДЛАГАНЕ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ В ПЪЛНИЯ ОБЕМ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ОХРАНА СЪС СОТ, ИНКАСОВА ДЕЙНОСТ И ПРОТИВОПОЖАРНО ОБСЛЕДВАНЕ И СТРЕМЕЖ КЪМ НЕПРЕКЪСНАТО РАЗВИТИЕ СЪОБРАЗНО С ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ ИЗИСКВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ И СВЕТОВНИЯ ПАЗАР.
Главна отличителна черта на нашата философия и практика е управленската воля за постоянно подобрение във всички направления на реализация, което се изразява в следното:
• Ние ангажираме всички наши служители за осигуряване на качеството на предлаганите услуги, като им предоставяме ясни правомощия, добра информираност, право на квалификация, работа в екип;
• Ние разчитаме на непосредствена комуникация с клиентите, която съчетана с постоянно проучване на новите тенденции в охранителния бизнес, ни осигурява адекватна и водеща роля в динамиката на пазара;
• Ние гарантираме пред нашите клиенти спазването на международните и национални нормативни изисквания, валидни за нашата услуга;
• Ние се ангажираме да предпазваме от нараняване или влошаване на здравето на нашите служители и непрекъснато да подобряваме управлението и резултатността на ЗБУТ.
Практически израз на реализацията на фирмената политика е изграждането, поддържането и развитието на интегрирана система за управление, съответстваща на Международния стандарт ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007. За осъществяването на своята Политика, ръководството на Организацията насочва усилията си в следните направления:
 Утвърждаване на „Петромакс секюрити груп” ООД като водеща фирма в охранителния бранш на регионално, национално и международно ниво, спазваща изискванията на действащото законодателство в Р България;
 Поддържане високо качество на предлаганите услуги и усъвършенстване в посока на европейските изисквания и стандарти;
 Разширяване на пазарния дял чрез предлагане на нови услуги и въвеждане на нови технологии в пълния обем на дейностите по ЗЧОД и постигане на национален обхват;
 Повишаване икономическата ефективност от дейността на дружеството;
 Създаване на среда на повишена отговорност към качеството на предлаганите услуги и труда на нашите служители, чрез реализация на принципа за съпричастност към резултатите от дейността на фирмата;
 Осигуряване на системно обучение за повишаване квалификацията на служителите, тяхната мотивация за извършване на ефективна и ефикасна работа, и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения при изпълнение на всички дейности;
 Предоставяне и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в Организацията, отговарящи на националното и европейското законодателство и вътрешните правила в дружеството;
 Подобряване на работната среда в изпълнение на действащите изисквания на българското законодателство с цел постигане на високо качество на извършваните дейности, защита интересите на работещите в Организацията, съблюдаване очакванията на Обществото и изискванията на Държавните институции;
 Оценяване ефективността и пригодността на политиката и целите чрез периодични прегледи от ръководството и актуализиране в зависимост от промените и оценка дейността на дружеството.

Като Управители на Организацията

ДЕКЛАРИРАМЕ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, гарантираща правата и очакванията на клиентите за качеството на предлаганите от нас услуги, за тяхното непрекъснато подобряване и свързания с това просперитет
на „Петромакс секюрити груп”ООД.

21.03.2014 г.
Управители:

1./Р. Русалинов/

2./Н. Захариев/