EU проект

mini0006В „Петромакс Секюрити Груп” ООД стартира
един от първата група проекти по ОП „Човешки ресурси”

На 04.04.2008 г. между Агенцията по заетостта, чрез „Регионална служба по заетостта” – гр. Плевен и „Плевен секюрити груп” ООД беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Европейската оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. /схема BG051РО001/07/2.1-01 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица”/. Бенефициент по сключения договор е „Плевен секюрити груп” ООД, а партньор на проекта е Център за обучение и квалификация „Компас” ООД – гр. София, създаден през 2003 г. и лицензиран от НАПОО за обучение и квалификация на охранители, разполагащ с 32 квалифицирани преподаватели и богат опит в тази област. В продължение на 6 месеца ще бъдат обучени 80 охранители в 12 учебни групи от „Петромакс Секюрити Груп” ООД, за да се разширят техните компетенции в съответствие с нормите на съвременната охранителна дейност. Общата цел на проекта е подобряване на човешкия капитал и конкурентноспособността на фирмата в рамките на европейския пазар чрез осъществяване на обучение на персонала за утвърждаване на съществуващите и придобиване на нови умения, с цел осигуряване на високо ниво на качеството на предлаганата услуга. Непосредствено след подписването на договора беше назначен екип за организация и управление на проекта, който в продължение на два месеца ще извърши подготовката и ще осъществи по-нататък цялостната реализация на проекта до неговото приключване след една година. Очакваните резултати от цялостното реализиране на проекта са:
• Трайно въздействие на проектното предложение върху целевата група въз основа на: – осъщественото проучване на насоките в работата на фирмата и на нагласите и изискванията на работодателите за установяване конкретните потребности по отношение на спецификата на работните места и квалификацията на заетите в нея; – осигурената публичност на дейностите по проекта, представянето на европейските добри практики за повишаване квалификацията и професионаланата реализация на заетите чрез учене през целия живот, както и формирането на положителна нагласа у работодателя и заетите към необходимостта от инвестиране в този процес; – проведеното адекватно професионално обучение от висококвалифицирани преподаватели в модерна материално-техническа база, с практическо обучение в реални условия по професия „Охранител”, специалност „Физическа охрана на обекти”, осигуряващо им адаптивност в позната за тях обстановка и условия на труд и отговарящо на потребностите на фирмата; – резултатите от проведеното обучение върху тяхната работа и техния живот и популяризирането на тези резултати в обеществото, за създаване на положителна нагласа за учене през целия живот. Ще се промени положението на целевите групи в следните аспекти: ? Създаване на предпоставки за целевите групи за развитие на кариерата и реализиране във фирмата и на пазара на труда; ? Формиране в целевите групи на повишена мотивация за придобиване и повишаване на професионална квалификация; ? Даване на възможност на работодателя да повиши квалификацията на служителите си и производителността на труда в предприятието и да го направи по-конкурентноспособно на европейския пазар; ? Гарантиране на работодателя висококвалифицирани кадри, на базата на които може да се повиши производителността на труда и да се въведат по-високо технологични работни места.
• Степен на възможности за мултиплициране на постигнатия резултат на проектното предложение: Изпълнението на дейностите по проекта и кампанията за популяризиране на резултатите от тях ще доведат до мултипликационен ефект в други стопански структури и в националната система за професионално образование и обучение. ? Ще бъдат поставени добри основи за продължаващо професионално обучение и развите на заетите във фирмата; ? На базата на добрия опит от изпълнението на проекта и други фирми ще възприемат практиката за инвестиране в човешкия капитал; ? Центърът за обучение и квалификация ще продължи да организира качествено вътрешно обучение за разширяване на професионалната квалификация, при ползване на съвременната материална база и оборудване на основата на придобития опит от изпълнението на проекта; ? Добрата практика в тази насока ще бъде възприета и от други центрове за професионално обучение; ? Дейностите по проекта като част от ОП „Развитие на човешките ресурси” и кампанията за популяризиране на резултатите от него ще създадат благоприятни условия за предприемане на действия от българските държавни институции, неправителствени организации и стопански субекти по отношение изпълнението на стратегията за развитие на човешкия капитал и подобряване живота на хората в България.
• Устойчивост на очакваните резултати След приключване на проекта, дейностите, свързани с обучение по професия „Охранител”, специалност „Физическа охрана на обекти” ще продължат: Водещата организация „Петромакс Секюрити Груп” ООД ще организира качествено вътрешно обучение за разширяване на професионалната квалификация, при ползване на съвременна материална база и оборудване. Центърът за обучение и квалификация „Компас” ООД ще организира обучение на заети лица за придобиване на професионални квалификации, свързани с охранителната дейност. Водещата организация, съвместно с партньора ще създадат Консултативен кабинет за оценка на потребностите и нагласите на работодателя и на заетите относно повишаване на професионалната квалификация. Дейностите по проекта и кампанията за популяризиране на резултатите от него ще създадат благоприятни условия за предприемане на действия от българските държавни институции по отношение изпълнението на стратегията за развитие на човешкия капитал и подобряяване живота на хората в България.

mini0006„Петромакс Секюрити Груп” ООД успешно приключи
проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”

През м. Май 2009 г. „Петромакс Секюрити Груп” ООД успешно приключи проект по Европейската оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. /схема BG051РО001/07/2.1-01 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица”/. Бенефициент по проекта беше „Петромакс Секюрити Груп” ООД, а партньор Център за обучение и квалификация „Компас” ООД – гр. София, създаден през 2003 г. и лицензиран от НАПОО за обучение и квалификация на охранители, разполагащ с 32 квалифицирани преподаватели и богат опит в тази област. В продължение на 6 месеца бяха обучени 80 охранители в 7 учебни групи от „ППетромакс Секюрити Груп” ООД, с цел разширяване на техните компетенции в съответствие с нормите на съвременната охранителна дейност. Общата цел на проекта бе подобряване на човешкия капитал и конкурентноспособността на фирмата в рамките на европейския пазар чрез осъществяване на обучение на персонала за утвърждаване на съществуващите и придобиване на нови умения, с цел осигуряване на високо ниво на качеството на предлаганата услуга.