Новини

 15 години “ПЕТРОМАКС СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД

            На 22 октомври 2014 год. “ПЕТРОМАКС СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД отбеляза 15 годишен юбилей в охранителния бранш. Поради факта, че един от собствениците на дружеството г-н Русалин Русалинов е виден спортист, дружеството е създадено и с цел подпомагане и развитие на карате спорта в гр. Плевен, както и за реализацията на младите спортисти от КК “Петромакс”. Благодарение на разумно провежданата политика от собствениците на фирмата същата завоюва за тези години място в охранителната дейност на желан и коректен партньор. Признание за това е близо 10 годишното членство на дружеството в най-голямата браншова организация НАФТСО и повече от 5 години участие и представителство в Управителния съветг на същата. Въпреки съпътстващите трудности през времето, политическата нестабилност в страната, настъпилата финансова криза през изминалия период дружеството имаше развитие. Паралелно с физическата охрана от 2004 год. се обособи и Направление охрана със СОТ, изградиха се и окомплектоваха всички звена в направлението и към настоящия момент обектите само в гр. Плевен и района са над 1000 броя. Разшири се обсега на предлаганите услуги за техническа защита с изграждане на системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване. Ръководството на фирмата държи на качеството на предлаганите услуги с използването на най-новите постижения в предлаганата от производителите и доставчиците техника за охрана.

              По отношение на физическата охрана дружеството излезе от охрана на обекти на регионално ниво и постигна национално присъствие. В момента се охраняват обекти и има регионални представителства в област София, Русе, Варна, Бургас, Пловдив и Сливен. Последните четири години се охраняват обектите на ВМА в цялата страна и обектите на УМБАЛ “Д-р Г.Странски” ЕАД, гр. Плевен, а последните две години и обектите на НЕК в гр. Белене, извън площадката на АЕЦ.

              С цел повишаване качеството на физическата охрана като дейност във всичките и` разновидности-охрана на имущество, охрана на физически лица, на масови мероприятия и др., ръководството на дружеството полага постоянни усилия за подобряване на професионалния подбор и повишаване квалификацията на охранителния състав. Провеждани са многократни обучения по програми по линия на заетостта и Оперативна програма “Човешки ресурси”. Въведена е система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 и система за здравословни и безопасни условия на труд BG OHSAS 18001:2007. Най-сериозните проблеми, касаещи дейността са несвоевременното разплащане на държавата с бизнеса, междуфирмената задлъжнялост и нелоялната конкуренция между фирмите в бранша, подхранвана и от възложителите на поръчки по ЗОП. Въпреки това ръководството на дружеството има амбицията, залагайки на постоянство по отношение качеството и коректността при изпълнение на поетите ангажименти да затвърждава авторитета на фирмата и разширява дейността и във всички направления.

            Юбилеят беше повод да изкажем своята благодарност към служителите на “ПЕТРОМАКС СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД за техния принос за постигане на изброените резултати и утвърждаване името на дружеството.

15430_852411198126726_6524155506851256946_n