За Нас

КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА

„ПЕТРОМАКС СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД

 

          

„Петромакс Секюрити Груп” ООД е създадена от ръководството на Карате клуб „Петромакс” с цел осигуряване на условия за професионална реализация на част от членовете на клуба и финансиране на основната му дейност.
„Петромакс Секюрити Груп” ООД е водеща лицензирана охранителна фирма на територията на Централна Северна България.Фирмата извършва охранителна дейност повече от 10 години.
Дружеството е регистрирано с ФД №1380/22.10.1999 г. в ОС Плевен. Към настоящия момент е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 114501944.

Собственици и управление на дружеството:
Русалин Антонов Русалинов – роден на 20 август 1959 год., бивш служител в системата на МВР.
Образование – висше
• Стопанска академия-гр. Свищов, образователна степен – магистър „Финанси и кредит“
• Национална спортна академия-гр. София, образователна степен- магистър „Треньор по карате“.
• Притежател на черен колан – VI-ти дан Шотокан Карате До; VII-ми дан Джу джицу; VI-ти дан Полицейска лична защита. Експерт по въпросите на сигурността.
Никола Захариев Петков – роден на 19 декември 1942 год.
Образование – висше.
• Стопанска академия – гр. Свищов, специалност „Стопанска отчетност“

Изпълнителен директор:

Людмил Вутов Стоянов – роден на 16 ноември 1956 год., бивш служител в службите за сигурност в системата на МВР. Експерт по въпросите на сигурността.
Образование – висше
• СУ „Климент Охридски“, образователна степен–магистър по право
• ВСШ на МВР – София – „Обществен ред и сигурност“

Основен предмет на дейност на фирмата:
“Петромакс Секюрити Груп” ООД е специализирано търговско дружество в областта на охраната и сигурността, като в предмета на дейност е вписано лична / персонална / охрана на физически лица; охрана на ценни пратки и товари на територията на РДВР-Плевен и охрана на имущество на физически или юридически лица на територията на цялата страна, за което притежава необходимите разрешения и лицензи според изискванията на българското законодателство. Дружеството развива активна дейност по изграждане и поддържане на видеонаблюдение на търговски и почивни комплекси, банки, държавни учреждения, ведомства, бензиностанции, автокъщи и частни домове.

Структура на дружеството:
Дейността на дружеството е структурирана в отдели, звена и направления:
Отдели:
- Маркетинг и продажби
- Сигнално-охранителна дейност
- Финансово-счетоводен
- Човешки ресурси – подбор и квалификация
- Административно-правен
Звена:
- Оперативен дежурен център
- Реагиращи патрули – СОТ
- Звено за контрол и проверки
Направления:
- Физическа, лична охрана и инкасо
- Сигнално-охранително, видеонаблюдение и контрол на достъпа
- Противопожарна безопасност
- Информационно-детективски услуги
- Други
Брой на персонала:
Административно управленски персонал – 18 служители
Охранителен персонал – 369 охранители
Административно управленския персонал на дружеството осъществява организирането, изпълнението и обслужването на охранителната дейност в цялата страна. Преобладаващата част от служителите са бивши служители в органите на МВР и МО, с богат практически и теоретичен професионален опит.